Treći Dio: Matematičke mudžize u Kur'anu

Ponavljanje riječi u Kur'anu

Pored do sada iznesenih čudotvornih karakteristika, Kur’an posjeduje i “matematičku mudžizu”. Jedan primjer ove mudžize je zajednički broj ponavljanja određenih riječi. Određene riječi koje su u izvjesnom međusobnom odnosu na krajnje zbunjujući način se u Kur’anu ponavljaju u istom broju. Dolje su navedene riječi ove vrste i broj njihovog ponavljanja:

Izraz “sedam nebesa” se u Kur’anu spominje sedam puta. “Stvaranje nebesa (halku semavat)” također se sedam puta ponavlja:

SEDAM NEBESA
STVARANJE NEBESA
(halku semavat)
7 puta

7 puta

Riječ “dan (yevm)” u jednini spominje se 365 puta, a u množini, dakle, “dani (eyyam i yevmeyn)” 30 puta. Broj ponavljanja riječi “mjesec”     iznosi 12:

DAN
DANI
MJESEC
yevm
eyyam
yevmeyn
365
30
12

Riječ “izdaja” spominje se 16 puta, kao i riječ “zloba (habis)”:

IZDAJA
ZLOBA
16 puta
16 puta

“Biljka” i “stablo” u Kur’anu se ponavljaju isti broj puta: 26

BILJKA
STABLO
26 puta
26 puta

Dok se riječ “kazna” spominje 117 puta, jedan od temeljnih kur’anskih principa, “oprost”, se spominje duplo više od ovog broja, dakle 234 puta:

KAZNA
OPROST
117 puta
2×117=234 puta

Kada prebrojimo imperativ “reci”, vidjet ćemo da se on u Kur’anu spominje 332 puta. Isti rezultat ćemo dobiti i kada prebrojimo glagol “rekli su”

RECI
REKLI SU
332 puta
332 puta

Broj ponavljanja riječi “dunjaluk” i “ahiret” je isti: 115

DUNJALUK
AHIRET
115 puta
115 puta

Riječ “šejtan” spominje se 88 puta, koliko i riječ “melek”.

ŠEJTAN
MELEK
88 puta
88 puta

Riječ “iman” (bez određenog člana) u cijelom Kur’anu spominje se 25 puta, riječ “bogohuljenje” isto toliko.

IMAN
BOGOHULJENJE
25 puta
25 puta

Riječ “zekat” ponavlja se 32 puta, koliko i riječ “bereket”:

ZEKAT
BEREKET
32 puta
32 puta

Riječ “rahmet” ponavlja se isto toliko koliko i riječ “pravi put (hidayet)”: 79

RAHMET
HIDAYET
79 puta
79 puta

Riječ “dobar, pošten, pobožan, čestit (ebrar)” ponavlja se 6 puta, dok se riječ “bludnik, razvratnik, lažov (fadžir)” ponavlja duplo manje od toga: 3  puta.

EBRAR
FADŽIR
6 puta
3 puta

Riječi “ljeto-vruće” ponavljaju se u istom broju kao i riječi “zima-hladno”: 5 puta.

LJETO-VRUĆE
ZIMA-HLADNO
5 puta
5 puta

Formulacija “stvorio je vas (čovjeka)” ponavlja se u istom broju kao i “pokornost”: 16 puta.

STVORIO JE VAS (ČOVJEKA)
POKORNOST
16 puta
16 puta

Riječ “vino (hamr)” i “pijanstvo (sekere)” ponavljaju se isto puta: 6

VINO
PIJANSTVO
hamr
sekere
6 puta
6 puta

Riječ “bogatstvo” ponavlja se 26 puta, ali riječ “siromaštvo” duplo manje: 13 puta.

BOGATSTVO
SIROMAŠTVO
26 puta
13 puta

Riječ “čovjek (insan)” spominje se 65 puta, što je jednako ukupnom broju spominjanja faza stvaranja čovjeka:

Ebdżed w Koranie

Arapske riječi, pored ostalog, imaju i svoju brojčanu vrijednost. Svaki harf je, dakle, ekvivalentan sa određenim brojem. Koristeći se time, proizvedene su razne operacije, koje su nazvane “ebdžed-i hesab” ili “hisab-i džumel” (izražavanje brojne vrijednosti slovima arapskog alfabeta).

Mogućnostima mnemotehničke formule (ebdžed), poredak po kojem svakom harfu odgovara jedan broj, Arapi su se koristili na raznim poljima. Šifrologija (‘ilm-u džifr) je jedno od tih polja.

Džifr: “naziv za nauku koja obavještava o događajima koji će se desiti u budućnosti”. Shodno tome, tumačenje simboličkih oblika i brojčanih vrijednosti slova je jedan od načina na koji se pozivaju oni koji se bave ovom oblašću (džifrom). Najbitnija razlika između ebdžeda i džifra je u tome što je ebdžed nauka o događajima koji su se već desili, a džifr o događajima za koje postoji vjerovatnoća da će se desiti.

Ovaj način računanja je oblik pisma koji se proteže duboko u historiju i koji je bio veoma rasprostranjen i u vrijeme dok Kur’an još nije bio objavljen. Svi događaji sa arapskih hronograma su zapisivani uz brižno vođenje računa o brojčanoj vrijednosti harfova, jer je na taj način bio bilježen datum događaja. Datum se saznaje nakon zbrajanja pojedinačnih brojčanih vrijednosti svakog harfa.

Kada se aktualnim principom ebdžeda (brojčane vrijednosti) pristupi i analizi određenih kur’anskih ajeta, uočit ćemo da ovi ajeti sačinjavaju određene matematičke šifre koje su u skladu sa značenjem ajeta. A kada uvidimo da su se određeni događaji o kojima govore pojedini ajeti dogodili u godini koja odgovara zbiru brojčanih vrijednosti harfova koji čine taj ajet ili dio ajeta, postaje nam jasno da je taj ajet, dakle, imao svoju skrivenu poruku vezanu za taj događaj. (Allah je Onaj koji najbolje zna.)

 U Kur’anu se upozorava da će se 1969. godine kročiti na Mjesec:

“Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio!” (Al-Qamar, 1)
Pored značenja “razdvojiti, raspolutiti”, riječ “šakka” koristi se i u drugim značenjima poput “rasijecati, prosjeći, prokopati /kanal/, uzorati”.

“Mi obilno kišu prolivamo, zatim zemlju pukotinama rasijecamo_i činimo da iz nje žito izrasta i grožđe i povrće, i masline i palme, i bašče guste, i voće i pića, na uživanje vama i stoci vašoj.„(‘Abasa, 25-32)

Kao što se može vidjeti, u navedenom primjeru riječ “šakka” nije došla u značenju “razdvojiti, raspolutiti”, nego u značenju “rasijecati, prosjeći, prokopati”. Ako se riječ “šakka” shvati u ovom značenju, pored značenja “Mjesec se raspolutio”, dio prvog ajeta poglavlja Al-Qamar se, u isto vrijeme, može odnositi i na aktivnosti koje su vršene na površini Mjeseca prilikom prvog stupanja na Mjesec 1969. godine. (Allah je Onaj koji najbolje zna!) Upravo o ovom pitanju postoji još jedna veoma bitna naznaka. Brojčana vrijednost određenih riječi ovog ajeta iznosi 1390.

 “…Čas i Mjesec se raspolutio!” HIDŽRETSKA: 1390. KRŠĆANSKA: 1969.

Godine 1969. američki astronauti su kročili na Mjesec, kada su načinili i izvjesna istraživanja. Specijalnim alatima vršili su određena prokopavanja po površini Mjeseca, čije su uzorke donijeli na Zemlju.

Mudžiza broja 19 u Kur'anu

Drugi bitan detalj matematičke mudžize Kur’ana je svakako i broj 19, koji se na jedan šifrirani način proteže po stranicama Kur’ana. Ovaj broj, na koji je Allah, dž. š., u 30. ajetu poglavlja Al-Muddaththir skrenuo pažnju, šifrirao se u pojedinim dijelovima Kur’ana. Primjere toga možemo navesti slijedećim redoslijedom:

Bismille ima 19 harfova:

Kur’an je sastavljen od 114 poglavlja (19×6).

Prvo objavljeno sure (96. sure) je 19. sure otpozadi.

Prvi objavljeni ajeti su prvih 5 ajeta 96. sure, a ukupan broj riječi ovih ajeta je 19:

Kao što se vidi, prvih 5 ajeta je sačinjeno od 19 riječi. Veznik "" kao ni "" nisu računati kao odvojene riječi.

Prvo objavljeno sure (Al-’Alaq) ima 19 ajeta.

Poslijednje objavljeno sure (An-Nasr) je sačinjeno od 19 riječi.

Osim toga, prvi ajet ovog poglavlja koji govori o Allahovoj pomoći, također, ima 19 harfova:

U Kur’anu se nalazi 114 bismilla, a to je broj koji je djeljiv sa 19                             (114:19=6)

113 kur’anskih poglavlja počinje bismillom. Jedino poglavlje koje ne počinje bismillom je 9. sure (At-Tawba). Poglavlje An-Naml je jedino poglavlje koje ima dvije bismille. Jedna od ovih bismilla nalazi se na početku sure, a druga u 30. ajetu. Kada izbrojimo od poglavlja At-Tawba, koje ne počinje bismillom, vidjet ćemo da je na 19. mjestu sure An-Naml.

Dvadeset sedma sura, An-Naml, koja dolazi nakon 19 sura, ima bismillu i na početku i u 30. ajetu. Na taj način 27. sura ima dvije bismille. Dakle, 30. ajet 27. sure upotpunjuje 114 bismilla u Kur’anu. Kada saberemo broj sure i broj ajeta (27 i 30), dobijemo broj (57) koji je djeljiv sa brojem 19 (57:19=3).

Kada saberemo brojeve sura koje se nalaze između At-Tawba (9) i An-Naml (27), dobijemo cifru 342, koja je također djeljiva sa 19.

(9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 = 342, 342:19=18)

            Riječ “Allah” u Kur’anu spominje se na ukupno 2698 mjesta. (2698:19=142)

            Riječ “Rahim” spominje se 114 puta (114:19=6)

            U Kur’anu spominje se 30 različitih brojeva

Kada saberemo sve ove brojeve (ne uzimajući u obzir njihovo ponavljanje!), dobit ćemo cifru od 162.146. I ovaj broj je također djeljiv sa 19 (162146:19=8534).

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80+99+100+200+300+ 1000+2000+3000+5000+50000+100000=162.146 (19×8534)

Prvo sure u Kur’anu koje ima 19 ajeta je sure Al-Infitar. Druga specifičnost ovog poglavlja je i u tome što se završava riječju “Allah”, a to je ujedno i 19. riječ “Allah” otpozadi.

U 50. suri koja počinje sa harfom “kaf” nalazi se 57 harfova “kaf” (57:19=3). Druga sura koja između ostalih početnih harfova ima i harf “kaf” je 42. sura (Ash-Shura), gdje se također ovaj harf ponavlja 57 puta (57:19=3). Pedeseta sura ima 45 ajeta, a kada se saberu ovi brojevi (broj sure i broj ajeta), dobije se broj 95 (95:19=5). Četrdeset druga sura ima 53 ajeta. Kada i to saberemo, ponovo dobijemo broj 95 (95:19=5).

Brojčana vrijednost riječi “medžid” koja je u prvom ajetu sure Kaf upotrijebljena u značenju “Kur’an” iznosi 57 (57:19=3). A, kao što smo i maločas naglasili, ukupan broj harfa “kaf” u suri je također 57.

Kada saberemo brojeve ajeta u kojima se spominje “kaf”, dobit ćemo cifru od 798, a kada ovu cifru, 798, podijelimo sa 19, dobit ćemo broj 42, koji ujedno predstavlja i redni broj druge sure (Ash-Shura), koja među početnim slovima također ima harf “kaf”.

“Nun” harf se nalazi samo na početku 68. sure (Al-Qalam). Ukupan broj harfa “nun” u ovoj suri iznosi 133 (133:19=7).

Kada saberemo ajete (računajući i bismille) sura koje su djeljive sa 19, dobit ćemo broj 266, koji je također djeljiv sa 19 (266:19=14):

Drugi zanimljivi podaci vezani za broj 19 su slijedeći:

U cijelom Kur'anu:

Riječ “Resul” (Poslanik) ponavlja se 513 puta (513:27=19).

Riječ “etiu” (budite pokorni!) ponavlja se 19 puta.

Riječ “Rab” (gospodar) bez određenog člana “el” ponavlja se 152 puta (152:8=19).

Riječi “abd” (rob), “abid” (ona koji robuje) i “ibadet” (molitva) ukupno se ponavljaju 152 puta (152:8=19).

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close