Tumač snova u islamu

"Kada usniješ san, prvo razmisli o njemu, da li je to lijepi san, šejtanova vesvesa ili san koji je plod tvoje okupiranosti nečime…..ako to bude lijepi san, onda dobro razmisli i potraži ko će ti ga protumačiti. Nakon što ti on bude protumačen, nemoj biti posve ubjeđen da će se to baš tako desiti, kako je protumačeno, ali, imaj nadu u dobro koje ti Allah sprema. Nemoj požurivati njegovo ostvarenje, jer se ono može desiti tek nakon godinu dana, ili dvije, pa možda i nakon dvadeset godina!…. trebamo uvijek gajiti nadu u lijep svršetak, jer, zaista bi ovaj život bio mnogo tjeskoban da u njemu nema nikakvog prostora za nadu…!

prof.dr. Nasir b. Sulejman el-’Umer

 

 

 https://picasaweb.google.com/117265012804474999365/Gif_photos#5810387279651103874Zna se da nema skoro nijednog čovjeka na zemlji koji ne sanja.Svjedoci smo da se u vremenu u  kojem živimo koriste razni mediji da se o snu ili sličnim temama nešto kaže. Mnogi su i te kako razumjeli,osluhnuli ljudsku dušu pa joj pokušavaju udovoljiti iz svojih razloga.  Takođe   je  poznato da je jedan dio objave Božije riječi (Kur'an) posvećen tom problemu. Evo nekoliko primjera u slobodnoj interpretaciji kur'anskog kazivanja o snovima:  Poznat  je slučaj Jusufa  a.s. koji je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na sedždu. San je ispričao svom ocu koji je takođe bio Božiji poslanik… Slijede snovi dvojice njegovih zatvorskih drugova, a zatim i san vladara tadašnjeg Egipta (sura Jusuf).

Pored ovih snova spominje se san Ibrahima a.s. u kome mu je naređeno da žrtvuje sina kao kurban (sura Es-Saffat). Spominje se i san u suri EI-Feth. Muhammed a.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. U jednom hadisu je rekao ovako: ,,Nije ostalo od vjerovjesništva osim mubeširati." a kada je upitan što su to mubeširati odgovorio je: ,,Dobar san koji musliman usnije". Poznat je takođe hadis u kome je rekao ovo: ,,San vjernika je četrdeset i šesti dio vjerovjesništva". I recimo ovakav jedan njegov hadis u kome kaže: ,,Najiskreniji među vama imaju najtačnije snove". 
Hazreti Aiša, majka vjernika, r.a. nam priča: ,,Prvo što je od Objave počelo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. je dobar san. Nije ništa sanjao a da se to nije desilo sljedećeg dana".  Bilo bi interesantno spomenuti i san Ebu Bekra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Naime, on je sanjao sunce i mjesec kako mu se spustiše u sobu i on ih prigrli u svoja njedra. Taj  je san ispričao putujući kao trgovac jednom svešteniku koji mu ga  je protumačio ovim riječima:  ,,U tvom  će se narodu pojaviti vjerovjesnik kome  ćeš  ti biti pristaša, a i njegov zamjenik poslije njega". 

Kada je Muhammed, a.s. počeo širiti islam i pozvao Ebu Bekra u islam on mu je tražio (t j. tražio je da mu pokaže) čudo, na što mu Muhammed a.s. reče: ,,Zar ti nije dovoljno čudo kako ti je onaj sveštenik protumačio san". Ebu Bekr na to potvrdno odgovori. Priča se da je hazreti Omer, r.a. rekao: ,,Hoćete li da vas obavijestim o čovjekovom snu kada zaspe. Tada se podigne njegov duh prema nebesima, pa sve što vidi prije nego stigne do neba to je netačan san, a što vidi kad stigne na nebo to je to što će biti." 

Čuveni tumač snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: ,,Ne mora sve  što čovjek sanja biti tačno, tačno je samo ono što ti dođe od Uzvišenog Allaha preko meleka koji je zadužen za san koji se zove Ruhail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza." Neki tumači snova kažu da se melek koji je zadužen za san zove Sidikun. Ovdje bi bilo lijepo prenijeti riječi ashaba Muhammeda, a.s. koji se zvao Ebu Derda. On kaže ,,Kada zaspe čovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Arša (prijesto Svemoćnog), pa ako je ta osoba  čista po  šeriatsko-pravnim propisima dozvoli joj se da učini sedždu Uzvišenom, a ako je nečista sedžda joj se ne dozvoljava. 

Na kraju, ne smije se smetnuti s uma da su neki poslanici primali Objavu isključivo putem sna.Kroz istoriju muslimanskih naroda mnogi su se učenjaci bavili ovom problematikom. Tako su napisana mnoga djela iz ove oblasti. To se vidi i izjave jednog od njih koji se zvao Halil bin Šahin (9. vijek po Hidžri). Ovaj islamski učenjak kaže da se, dok je pisao svoj tumač snova, oslanjao na dvadeset i dva djela ranije napisana o snovima. Pošto je živio u 9. vijeku,znači prije 500 i više godina, vidimo da su se ranije generacije i te kako bavile ovom problematikom. Poslije njega se pojavljuje Abdul Gani Nablusi sa svojim tumačem snova. Ovaj učenjak je poznat i po tome što se bavio raznim islamskim disciplinama. On nam između ostalog o snovima kaže i ovo: ,,Snovi se dijele na lažne i istinite. 

  Lažnih je sedam grupa, i te su:  


1.  govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije, 
2. san zvani hulm. To je onaj san koji se sanja kada čovjek zaspi nečist.Takav san se ne komentariše, 
3. san koji dolazi kao zastrašivanje i sl. od strane šejtana, 
4.  snovi koji dolaze kao zastrašivanje i sl. od strane šejtana, 
5.  lažni  san kojeg šejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove 
6. snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu, npr. visoke  temperature i dr. 
7.  snovi koje izazivaju bolovi, tj.koji su rezultat ljudskih bolova.  
Posljednje dvije grupe su formalno slične, međutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o  dvije različite boli. 

Istiniti snovi se dijele na pet grupa: 
1.   san koji je jasno  istinit i on je dio vjerovjesništva,kako kaže Uzvišeni: ,,Allah je obistinio san Svoga Poslanika da će ući u Sveti Mesdžid. " Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s.kojeg je sanjao na Hudejbiji. Naime, usnio je da će osvojiti Mekku i ući u nju sa ashabima,  sigurni, obrijanih glava ili skraćene kose. Taj je san ispričao ashabima. Pošto te godine nije mogao ući u Mekku, licemjeri su se obradovali   što mu se san nije obistinio. Međutim, do naredne godine san mu se obistinio tačno onako kako je sanjao. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne tumači. Takav je bio i san Ibrahima  a.s. u kome je vidio da treba sina da žrtvuje.  

2.  dobar san koji je radost od Uzvišenog Allaha kao što kaže vjerovjesnik Muhammed, a.s.:  ,,Najbolje što od vas neko može usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili  svoje roditelje muslimane". 

3.  san kojeg ti pokaže melek koji se zove   Sidikun prema onome kako meleka Allah poduči iz „Majke knjige". On pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje.  

4.  san koji se zove mermezeh,  tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko duša (Ervah). Npr.kad čovjek  u snu vidi   jednog meleka koji mu kaže: „Žena hoće da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja." S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov  prijatelj čini prostituciju s    njegovom ženom, tako da se taj san tumači, jer je prostitucija skrivena kao i otrov.  

5.  san kojeg treba tumačiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (muzički) svira u džamiji, taj će se pokajati Uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se tako raširiti njegov spomen  i ako neko sanja da uči Kur'an u kupatilu,biće poznat po pokvarenosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Iz kur'anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su već spomenuti (Ibrahim a.s.), a takođe i oni drugi (Jusuf a.s.)  Takođe se iz kur'anskog teksta vidi da i nemusliman može usniti tačan san (dva zatvorenika sa Jusufom a.s., san egipatskog vladara — svi su oni bili nemuslimani). 


Ovi posljednji snovi nisu bili direktni, a protumačio ih je Jusuf a.s. Treba primijetiti koliko Jakub a.s. drži do sna Jusufa, a.s. kao djeteta kada mu kaže: „Ne pričaj svoj san braći. „Nije li to nama pouka da i mi ne pričamo svoje snove svojoj  braći. Muhammed a.s. je rekao: „Ispričaj san svojoj dragoj osobi ili lebibu (stručnjaku za snove)". Često je Muhammed, a.s. pitao ashabe je li ko šta lijepo sanjao, I sam je ispričao mnoge svoje snove. Zar smo zaboravili na događaj koji se desio onda kada se Muhammed a.s. dogovarao sa ashabima o tome na koji način da se muslimani pozivaju na namaz. 

 Naime, zaveo je učenje ezana u šeriatu na osnovu sna hazreti Omera, r.a. i još jednog ashaba. Iz toga se vidi koliko je držao do pravog sna budući da je nešto uzakonio na osnovu sna. O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. Međutim, skrenuću pažnju na to da se preko sna i u akaidskom smislu može mnogo naučiti. Tako npr. kad sanjamo bilo šta,tada smo sa svojim razumom uvjereni da je to realnost, a kada se probudimo vidimo da nije tako. Nije li razum tada u zabuni za vrijeme sna. Šta ako je ovaj svijet u budnom stanju sličan snu ili je možda vrsta sna pa je takođe razum zbunjen i misli da je ovo što vidi realnost. Neće li se možda desiti istinsko buđenje na smrtnom času, pa će se onda pojaviti stvarna realnost. Na to nas upozorava Ibn Arebi citirajući jedan hadis koji glasi: „Svijet spava, a kad umre probudiće se." Ibn Arebi u „Futuhatu" spominje između ostalog i ovaj ajet: ,,Ve min ajatihi menamukum bi-l-lejli ve-n-nehar."
On kaže da.se u ovom ajetu krije objašnjenje toga. Dalje nam Ibn Arebi objašnjavajući odnos jave (prividne realnosti), sna i istinske realnosti  i kaže da je to slično čovjeku koji spava i u snu sanja da se probudio i priča kako je sanjao  neki san. Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Tako mi mnogi mislimo dok smo na javi da smo moćni ili bogati i sl. ili možda mislimo da ispravno rezonujemo, a šta kad dođe smrt pa nas probudi. Tada će se potvrditi kur'anska maksima: ,,Ko je moćan, a ko nemoćan, ko je živ, ko je istinski živ, a kome se pričinjavalo da je živ." 


Ibn Arebi, u svojoj brošuri ,,Stablo bitka", navodi san kao primjer za nagradu ili kaznu na drugom svijetu, poslije proživljenja. Naime, ako se ne čuje i ne vidi kazna  ili nagrada ljudi koji su umrli, isto se tako ne čuje i ne vidi patnja i nagrada čovjeka koji sanja. Kako lijepo Allah kaže: Malo se vi dosjećate!" Na osnovu dosad ukazanog smatramo da ne bismo trebali potcjenjivati fenomen sna pogotovo ako se zna da se to i te kako tiče čovjeka. Trebalo bi o ovoj temi daleko opširnije pisati i ponuditi islamski pogled na nju. Stoga bismo preporučili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblašću. Smatramo da bi bio grijeh pustiti mu'mine da na pitanja o snu traže odgovore u neispravnim tumačenjima.

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close