UČIMO OVU SURU DA NE OSJETIMO NEIMAŠTINU

Sura Gora, Et-Tur, dobila je ime po svakoj planini – tur koja je obrasla šumom (planina sa šumom naziva se džebel), a tako se naziva i ona na kojoj je Musa, a.s., razgovarao s Allahom, dž.š., i odakle je poslat svijetu poslanik Isa. Na početku se Gspodar zaklinje važnim stvarima, između ostaloga i Bejtu-l-Mamurom – Kućom poklonika. Riječ je o mjestu, koje je opisao Poslanik, a.s., u noći Miradža, u koje svakodnevno uđe sedamdeset hiljada meleka kako bi slavili Allaha, dž.š., od kojih se nijedan ne vraća. U njemu se čini ibadet kao što se čini u Mekki oko Kabe.

U suri se govori i o sudbini nas i naše djece. Iz Milosti Uzvišeni u ovoj suri govori da će nas spojiti u džennetu ako se i naša djeca povedu za nama, to jest budu vjernici. Na ovaj način nećemo tugovati za svojom djecom. Stoga, važno je da našu djecu upućujemo na ibadet i robovanje Uzvišenom kako bismo bili zajedno i na Budućem svijetu. Poznat nam je hadis o tome kada Uzvišeni bude podizao čovjeka u Džennetu pa će on pitati otkud mu ta blagodat, a Uzvišeni će ogovoriti da je to zahvaljujući njegovom djetetu koje dovi za njega. Podučavajmo našu djecu da dove, za početak svaku noć, naročito u ramazanu, dovimo zajedno kako bismo ih navikli, jer ako nisu navikli od nas da dove jesmo li sigurni da će doviti za nas kada umremo?!

U suri Zvijezda, En-Nedžm, govori se i o putovanju Poslanika, a.s., na Miradž i o Džibrilu kada se kaže: “On (Poslanik) ga je i drugi put vidio”. Smatra se da je Džibrila Poslanik, a.s., vidio u njegovom potpunom obliku dvaput. U jednoj predaji hazreti Aiša, r.a., opisuje da ga je Poslanik, a.s., opisao da je svojom pojavom ispunio prostor između Nebesa i Zemlje.

U suri se nalazi i ajet 32. koji može biti radost svim vjernicima koji imaju dosta sitnih grijeha. U suri Mjesec – El-Kamer spominje se slučaj kada je Poslanik, a.s., raspolutio mjesec, što je bilo jedno od njegovih mudžiza. Naime, Mekkelije su tražile od njega da pokaže dokaz poslanstva pa im je pokazao na Mjesec kako se polovi na dva dijela. Nažalost, mnogi nisu povjerovali i nakon čuda. U suri se nalaze ajeti o kažnjavanju nevjernika pa se opisuju i najveća poniženja kada se budu vukli u džehennem “s licima dolje okrenutim”. Također, govori se da Allah. dž.š., sve određuje. Stoga kada čovjeka nešto zadesi ne smije reći da bi bilo drukčije da je uradio drukčije, već kazati da je to Allahovo doređenje. Onaj koji ne vjeruje da Allah stvari određuje, već misli da je u pitanju neka sudbina ili splet događaja, nevjernik je i pripada frakciji medžusija, koji poriču Allahovo određenje.

U džuzu se nalaze i dvije predivne sure: Ar-Rahman i El-Vakia. Prvu suru je Poslanik, a.s., proučio pred ashabima a oni su šutjeli i nisu pokazivali emocije pa je rekao: “Učio sam ovu suru džinnima pa su bolje reagirali od vas. Kad god bih proučio Fe bi ejji ala-i rabbikuma tukezziban kazali bi: Gospodaru, ni u jednu od Tvojih blagodati ne sumnjamo, niti poričemo, neka Ti je velika hvala”.

Za suru Vakia od ibn Mesuda se prenosi da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika da kaže: ‘Ko prouči suru El-Vakia svake noći nikada neće osjetiti neimaštinu”. Interesantan detalj iz doba Poslanika, a.s., koji se veže za ajete ove sure jeste kada je jedan beduin došao i rekao Poslaniku, a.s., da je Uzvišeni spomenuo drvo u Džennetu koje može nauditi vjernicima, jer ima bodlje. Poslanik, a.s., je proučio: “Fi sidrin mahdud” – među lotosovim drvećem bez bodlji.Umjesto bodlji na lotosu bit će plodovi. Ti plodovi će nicati u 72 vrste okusa. Prema određenim mišljenjima jedino u ovoj suri se spominju i banane i to u ajetu: “Fi talhin mendud”.

Preporod