ZAŠTO je Allah stvorio korona virus i koja je svrha istog?

Prvo, Allah stvara ono što On želi, i on ne može biti pitan za ono što radi, a On je taj koji svoje robove pita, tj. poziva na odgovornost, a ne oni Njega.

Drugo, kako nas Kur’an obavještava, Allah sve mudro i sa razlogom stvara a mudrost onoga što On stvara ljudi mogu nekada dokučiti, a nekada ne. On, Uzvišeni, stvorio je korona virus s ciljem. Učeni i bogobojazni, zbog upute od Njega, mogu lakše i brže dokučiti mudrosti Allahovog stvaranja, od običnog svijeta ili ljudi u zabludi.

Koja je svrha stvaranja korona virusa?
Kao što smo rekli, Allah sve stvara s razlogom i mudrošću, pa tako i korona virus.

Uopšteno, teškoća, musibet koji zadesi ljudsko biće je između dva stanja: ili je to iskušenje i ispit za vjernike ili je kazna za nevjernike, a također može biti kazna i za grešnike među vjernicima.

Dakle, korona virus je iskušenje za vjernike, a kazna za nevjernike, budući da Allah ne iskušava nevjernike.

Korona virus kao iskušenje vjernicima
Uzvišeni Allah kaže: “Zar ste mislili da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaština i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli: ‘Kada će već jednom Allahova pomoć?’ Eto, Allahova pomoć je zaista blizu!” (El-Bekare, 214)

Allah iskušava svoje robove, a to iskušenje je veće što je iman Njegova roba veći. Zbog toga su na najveća iskušenje stavljani Allahovi poslanici, potom oni manjeg imana, potom oni manjeg imana, kao što nas je Allahov Poslanik alejhisselam obavijestio.

S obzirom da svi ljudi tvrde da su iskreni i dobri vjernici, Allah ih iskušava kako bi razotkrio lažove među njima i odvojio iskrene od njih.

Uzvišeni kaže: “Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: ‘Mi vjerujemo!’ i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.” (Kur’an, sura Ankebut, 1. i 2. ajet)

Kao i svako drugo iskušenje, tako i iskušenje korona virusa će pokazati ko je od Allahovih robova iskren, a ko nije.

Tako, vjernik koji bude pogođen ovim virusom, on će strpljivo podnositi ovo iskušenje, bivajući zadovoljan Allahovom odredbom, te doviti i moliti Allaha da ga izliječi. Ako bude izliječen, zahvaljivat će Allahu, pa će biti nagrađen kod Allaha. A ako preseli, ta on je preselio zadovoljan Allahovom odredbom i iskreno predan Njemu, a divna li je ovo smrt i divno li je ovo iskušenje koje je bilo uzrokom čovjekova ulaska u Džennet – vječnu Kuću radosti i rahatluka!

S druge strane, munafik koji je pogođen ovim ili drugim iskušenjem, neće saburati, niti će strpljivo podnositi teškoću koja ga je zadesila. Mnogi od takvih munafika, kada ih pogodi kakvo iskušenje govore: Što baš mene da pogodi ovaj belaj, šta sam ja zgrešio/la Allahu? – ne shvaćajući da upravo ova izjava razotkriva njegovo/njeno licemjerstvo spram Allaha, jer je nezamislivo da se vjernik u Allaha suprotstavlja i prigovara Allahu zbog Njegove odredbe.

Tako će munafik ovim iskušenjem biti razotkriven, a to je jedno od mudrosti iskušenja.

U pomenutom kontekstu je i hadis Allahovog Poslanika, alejhisselam: “Kada Allah zavoli ljude iskušava ih, onaj ko bude zadovoljan dobit će zadovoljstvo, a onaj ko se rasrdi dobit će srdžbu.” (Bilježi imam Ahmed, Sahih el-Džami, 1706)

Korona virus kao kazna grešnicima i nevjernicima
Prije nego obradimo ovu temu, da pojasnimo sljedeće: ako bi neko prigovorio ovom podnaslovu riječima poput: Ko si ti da kažeš da je korona virus kazna? – odgovaramo: Iz šerijatskih tekstova znamo da neki musibet, nevolja, može biti ili iskušenje ili kazna od Allaha, a nikako nešto treće. S obzirom da Allah iskušava samo vjernike, za nevjernike nevolja nije ništa drugo do kazna od Allaha zbog njihovih grijeha.

Uzvišeni Allah kaže: Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti. (Kur’an, sura Šura, 30. ajet)

Pa može li, nakon ovog ajeta, vjernik negirati činjenicu da Allah spušta nevolju zbog ljudskih grijeha?

Također, korona virus kao kazna može pogoditi i muslimane, tj. grešnike među njima.

Korona virus i genocid nad muslimanima Sirije, Kine i drugih država
Vrlo često, Allah za određenu vrstu grijeha spušta kaznu u obliku i veličini tog grijeha, vezana za značenje grijeha. Primjera radi, kako nas je obavijestio Allahov Poslanik, kada se na zemlji bude proširio blud, Allah će na ljude spustiti bolest koja nije bila poznata prije u tom narodu, što učenjaci tumače pojavom side i sličnih polnih bolesti, koje su kao kazna direktno povezane sa grijehom, tj. bludom. Čovjek otima imetak od ljudi, pa bude upropašten upravo tim imetkom. Čovjek bespravno ubija ljude, pa bude kažnjen tako što će sam biti ubijen na dunjaluku, prije ahiretske kazne, i mnogi drugi primjeri.

Ako imamo u vidu najpogubnije dejstvo korona virusa, a to je izazivanje panike, stresa, straha i nesigurnosti među ljudima (kao i patnje koja prati ova stanja), koji su u toj mjeri obuzeli ljudski rod da ljudi u jednoj državi gdje nema ovog virusa žive u strahu i brizi jer se virus pojavio u susjednoj državi, možemo li se zapitati koji to grijeh čini čovječanstvo zbog čega biva iskušavano i kažnjavano korona virusom?

Korona virus i genocid nad muslimanima Kine
Posredstvom interneta i mas medija, gotovo da nema čovjeka na zemlji koji nije upoznat sa patnjama Ujgura, kineskih muslimana koji godinama od strane Kineza bivaju torturisani, hapšeni, zatvarani, proganjani, mučeni i ubijani, na način da se ovaj zločin ne može opisati drugim imenom osim genocidom. Kako izvještavaju ujgurski, a također i globalni mediji, dva miliona ujgurskih muslimana je zatočeno u kineskim kampovima, gdje se podvrgavaju najsvirepijim mjerama i poniženjima, dok u isto vrijeme, kineske vlasti u kuće čiji je muški član zatvoren, useljavaju Kineza koji će po službenoj dužnosti nadgledati ukućane (i pride spavati u krevetu sa ženom uhapšenog) i izvještavati vlasti da li je porodica lojalna Kini i Komunističkoj partiji? Od genocidnih mjera kojima su Kinezi izlagali muslimane Ujgure u Kini su: prisilno udavanje muslimanki za Kineze, useljavanje službenika Kineza u kuće muslimana, pretvaranje džamija u štale, depoe, kafiće, pa čak i koncertne dvorane, kontrola ulaska u džamije, salutiranje kineskoj himni prije početka namaza, zabrana posta i mnogih drugih islamskih obreda, te mnogi drugi zločini.

Kina je u koncentracione kampove smjestila dva miliona muslimana, a ostatak od oko 20 miliona muslimana (koji žive u Kini) podvrgla raznim poniženjima, nesigurnosti i strahu od ispitivanja i hapšenja, pa je Allah čitavu Kinu učinio koncentracionim logorom u kome ljudi doslovno umiru mnogo više od posljedica straha, nego od korone virusa. Strah, nesigurnost i neizvjesnost su ispunili domove Kineza. Ponižavajućeg li života! Zatvorili su muslimane, pa je Allah zatvorio njih, ponižavali su muslimane, pa je Allah ponizio njih.

Korona virus i genocid nad muslimanima Sirije
Gotovo punih devet godina, sirijski muslimani se podvrgavaju teroru od strane šiitske vlasti i šiitskih milicija koje finansira Iran.

Danas je teško naći čovjeka koji nije vidio snimke koji prikazuju ubijenu sirijsku djecu koju spasioci vade ispod ruševina. Zločinački šiitski režim je uz podršku Rusije za devet godina ubio najmanje 20 000 sirijske djece, i to radi i dan danas. Naočigled čitavog svijeta, naočigled samoponiženog ummeta!

I nije čudno što nevjernički svijet ne interesuju životi muslimanske djece (previše su okupirani frizurama svojih kućnih ljubimaca, pasa i mačaka), nego nas čude oni koji se osjećaju muslimanima i stalno ponavljaju da su svi muslimani svijeta jedan ummet, jedan narod, jedna građevina, jedno tijelo, a ne poduzimaju gotovo ništa da spriječe ubijanje djece ummeta. Umjesto toga, vidimo ih (većinu njih) kako se takmiče u dunjaluku i hvalisanju na socijalnim mrežama.

Misli li svijet, i misle li muslimani da Allah ne motri na njih!?

Polahko, ali sigurno, svijet se ispunjava nesigurnošću zbog korona virusa, i gotovo da nema stanovnika ove planete a da se bar nije zabrinuo: “Šta ako korona virus doprije do mene?”

Govorimo o milionima ljudi, muslimanima i nemuslimanima, zapravo desetinama i stotinama miliona njih, milijardama njih, čije se oči ukoče od straha a srca stegnu u grudima svaki put kada na vijestima čuju riječ “korona virus”. Vjerujemo da se oni, bar jednim djelom, osjećaju kako se osjećaju milioni muslimana Sirije koji svakog trena sa strahom iščekuju novu rusku ili iransku bombu, koja će uništiti njihov dom i raznijeti u komade njihove ukućane. Oni nemaju gdje da bježe, jer ih niko ne želi primiti, ni muslimanske niti nemuslimanske zemlje.

Radi njih (izbjeglica) podignuti su visoki zidovi na granicama, postavljena bodljikava žica, poput one kojom se ograđuju koncentracioni logori, kako se lagodan život stanovnika tih zemalja ne bi poremetio. Međutim, Allah je učinio da ti zidovi postanu granice njihovog sopstvenog karantina, da ta žica ograđuje “koncentracioni logor” u kojem su samozatočeni, nemoćni i na smrt preplašeni.

U ništa boljem stanju nisu ni stanovnici Irana, države koja stoji iza genocida u Siriji i koja je na drugom mjestu po broju oboljelih od korona virusa, kao i po broju smrtnih ishoda. Šiitskim Iranom su zavladali strah, panika i smrt, upravo ono što su od njihovih ruku iskusili muslimani Sirije i iskušavaju i dan danas.

Korona virus kao pouka i opomena muslimanima
Vjerujemo da, ako Allah da, korona virus neće zaobići ni zemlje muslimana, kada će nemarni muslimani i griješnici među njima “na svojoj koži” osjetiti ono što godinama iskušavaju njihova braća u Siriji – strah i neizvjesnost, da će osjetiti šta znači probuditi se i zaspati u strahu za svoj život, sa brigom za svoje zdravlje i u atmosferi histerije i stresa živjeti danima, mjesecima, možda godinama.

Upravo kao što nas gladovanje tokom posta podsjeća na stanje siromašnih i njihova prava kod nas, trebalo bi da nas strah i briga od korona virusa podsjeti na prava koja potlačeni muslimani Sirije imaju kod nas.

Korona virus i “moćne” nacije
Jedna od pouka koju razumna osoba može izvući iz iskušenja korona virusom je čovjekova slabost spram ovog Allahovog stvorenja koje se ne vidi golim okom. Ne samo čovjek kao slabašna jedinka, nego čitave nacije savijaju svoje vratove pred ovim Allahovim nevidljivim stvorenjem, pa čak i nacije koje su se decenijama, pa i stoljećima oholile svojom snagom i “superiornošću”, te tlačile druge narode. Zaista je u pojavi korone virusa pouka za razumom obdarene!

Kako se vjernik treba postaviti spram ovog iskušenja?
Ovo su kratke upute i savjeti o tome na koji način vjernik i vjernica trebaju postaviti sebe spram iskušenja korona virusa:

Prvo, znaj da vjernika neće zadesiti nikakvo iskušenje i teškoća, a da to nije dobro po njega. Kako? O ovome govori hadis Allahovog Poslanika alejhisselam: “Vjernika neće zadesiti ni jedno iskušenje, pa čak ni ubod trna, a da mu za to Allah neće oprostiti neke od njegovih grijeha.” (Buhari 10/103; Muslim 16/129)

Uslov da to iskušenje bude dobro po njega je da sabura na tom iskušenju, kao što kaže Poslanik alejhisselam:

“Zaista je čudno stanje vjernika, šta god mu se desi on se zahvaljuje Allahu. Ako ga zadesi radost, on se zahvaljuje Allahu pa zato bude nagrađen, a ako ga zadesi iskušenje i neimaština on se strpi i opet bude nagrađen za to”. (Muslim)

Drugo, ako se korona virus pojavi u tvom mjestu, nemoj ga napuštati, shodno hadisu Allahovog Poslanika alejhisselam. Nemoj bježati iz tog mjesta, jer od Allahove odredbe ne možeš pobjeći, a ako si već zaražen, bježanjem iz mjesta zaraze možeš zaraziti druge muslimane, pored toga što si griješan zbog kršenja naredbe Allahovog Poslanika, alejhisselam. Također, nemoj ići u mjesta gdje se pojavio ovaj virus, kako se sam ne bi zarazio, te zarazu prenio na druge ljude.

Treće, nema panike! Znaj da je korona virus samo Allahovo stvorenje koje će inficirati samo one kojima je to Allah već odredio još prije stvaranja svijeta. Zato, vjernik ne paniči i ne histeriše na Allahovoj odredbi. Ako te mimoiđe iskušenje korona virusom, zahvali Allahu, a ako te pogodi i budeš zaražen ovim virusom, opet zahvali Allahu, jer ti je On, Uzvišeni to odredio. Kada Allah zavoli svoga roba, on ga stavi na iskušenje, pa ne paniči i ne očajavaj, nego saburaj na iskušenju Onoga koji te voli.

Četvrto, pojačaj ibadete Allahu, jer je propisano da u vrijeme iskušenja čovjek pojača ibadet, kako bi Allahovom dozvolom lakše prebrodio iskušenje. Također, mnogi islamski učenjaci kažu da je čovjek jači i otporniji na bolesti ukoliko je većeg imana. Iman je štit i od duhovnih (psihičkih) i fizičkih bolesti, pa neka ti glavna preokupacija bude da se u ovim danima iskreno vratiš Allahu!

Peto, dovi Allahu da te ne zadesi iskušenje koje ne možeš podnijeti, a ako te je zadesilo neko iskušenje, dovi da ga Allah otkloni od tebe, jer je to propisano vjerom. Allahu možeš dovoti svojim rječima na svom maternjem jeziku, a mi preporučujemo da u ovakvim situacijama doviš Allahu ovom Poslanikovom dovom:

‎اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

“Allahumme inni euzu bike minel-beresi vel-džununi vel-džuzami ve min sejj’ii-l-eskami!”

(Allahu, utječem Ti se od gube, i od ludila, i od šuge, i od zlih bolesti).

Dovi Allahu za sebe, svoju porodicu i sve muslimane, pogotovo za potlačene muslimane, jer je dova u iskušenju iskrenija, pa prema tome preča da bude uslišana kod Allaha.

Šesto, mnogo čini istigfar, traži oprost od Allaha, jer je traženje oprosta sebeb otklanjanja poteškoća.

Sedmo, čini što više dobrih djela i udjeljuj sadaku, jer je udjeljivanje sadake od sebeba otklanjanja nedaća.

Molimo Allaha da nas ne iskuša iskušenjima koje ne možemo podnijeti, da nam podari sabura da se strpimo na iskušenjima i poteškoćama i da nam podari lijep završetak na dunjaluku i ahiretu.

Napisao: Hasan Hodžić
Izvor: menhedz.com

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close